Безбедно

Видео и линолеум отсечок

Категорија

2016

Година

Линолеум отсечок: 70x100 cм Видео: 1,54 минути

Димензии

Ова видео спаѓа во категориите на инструктивни видеа за безбедност и во документарни филмови. Преку прикажување на процесот на цртање врз линолеум, чекор по чекор, филмот прави врска меѓу чувствата и ситуацијата во која една индивидуа се наоѓа во општеството од коешто е дел. Транзицијата од инструктивно во документарно видео е направена со помош на лични аудио снимки наменски залепени преку видеото така што го негираат заштитниот слој во кој зборотбезбеднопребива. До видеото стои резултатот од овој процес, завршениот линолеум отсечок.

Ана
Јовановска

Куманово, Македонија