Бајата уметност, хибернација-реанимација, автоимуна-апсолутна, релативна, специфична влажност

Инсталација

Категорија

2015

Година

100x80 cм

Димензии

Биоразградувањето на органската материја го овозможува постојаното кружење на енергијата. Формите кои делата ги опишуваат сочинуваат жив организам кој при соодведните услови секогаш го искористуваа својот потенцијал за опстојување и напредување. Условите кои се потребни за создавање на овие дела се во крајност спротивни од условите кои се задолжителни за превентивно конзервирање на традиционалните уметнички артефакти. Делото е создадено и изложено во посебна комора за мувла, каде што се постигнуваат оптималните услови (температура, влажност, доток на воздух) за распространување и напредување на колониите на мувла. Авторот првично интервенира на подлогата за добивање на општата форма, но не е директно вклучен во чинот на создавање.

Горан
Менков

Скопје, Македонија