ПАРНЕРИ НА ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ПАРАТИСИМА СКОПЈЕ | 10 – 12 ЈУНИ, 2016

ПАРАТИСИМА СКОПЈЕ Е ЧЛЕН ОСНОВАЧ НА PARATISSIMA INTERNATIONAL МРЕЖАТА

САЕМОТ Е ПОДДРЖАН ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

СПОНЗОРИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ

МЕДИУМСКИ СПОНЗОРИ

СПЕЦИЈАЛНИ ПРОЕКТИ

ПАРТНЕРИ

ВО СОРАБОТКА СО

ОРГАНИЗИРАНО ОД

ПАРАТИСИМА СКОПЈЕ Е ЧЛЕН ОСНОВАЧ НА PARATISSIMA INTERNATIONAL МРЕЖАТА