Цвеќиња

Drawing & Painting

Категорија

2015

Година

90x155.5 cm

Димензии

Еден поглед кон манифестирана појавност ни дава карта, лоза во глазирана формативност, ноти кои музицираат кокетство, а сваќаме дека тоа се сепак слики, цртежи. Целината е поврзана во регрутирачка група. На публиката и е понудена повеќезначна целина која добива избор во толкувањата. Гледаме во тема која најавува, санира, гарантира. Доминантни се слики, цртежи кои тематски презентираат цвеќиња. Делото во содржина поседува додатни тематики, апстрактни поставки кои принесуваат прашања и насоки на предвидување, формативна описност, декорација, цвеќиња. Може да гледаме извор во поетиката и да конституираме конкретизација на уметничкото дело.

Тино
Сотировски

Скопје, Македонија