Цврстите верници

Фотографија

Категорија

2015

Година

Димензии

Сакам да сликам документарни фотографии кои прикажуваат интересни врски помеѓу субјектите и објектите. Овие врски најчесто носат апстрактни конотации со чувство на исценирани настани, во среднина на дејствието. Динамичните и кинетичките поставувања се важни, затоа што го рефлектираат факторот на време и распоред. Обичните субјекти, како и нивната лична драма, се величенствени, исто како и личноста и гестовите кои се ставени во рамка на секојдневните, вообичаени ситуации, создавајќи атмосфера од „филмската продукција”.

Јелица
Чулафиќ

Титов Град, Црна Гора