„Баботот во габеровата шума“

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

Дијаметар: 102cм

Димензии

Баботот во габеровата шумапретставува едно дело од проектотКриптолити“ – именуван од поттикот што авторката го добила гледајќи низ микроскоп. Делото има кружна форма како асоцијација на погледот низ тубусот од микроскопот, каде е откриен фасцинантен свет на структурата на каменот (криптолит), кој е главна инспирација за создавање на делото. На репродукциите на сликите не може јасно да се забележат сите сликарски и несликарски материјали кои се употребени, а вистинскиот контакт со нив може да се оствари само во директно соочување со оригиналот.

Ангелина
Спировска

Скопје, Македонија