Моќта на зборот

Графички дизајн, Илустрација, Мултимедија, Рачни изработки, Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

10x7см

Димензии

Презентација, во печатена форма, на новите книги од авторката. Утилитарна примена на пишаниот збор од авторот изразен преку пишан текст врз предмети од дрво, хартија, стакло. Соработката на пишаниот текст со визуелните форми кои имаат општа, секојдневна употреба (плакати, реклами итн.). Ќе бидат претставени и модни додатоци со пишан текст од авторката.

Венета
Иљовска

Скопје, Македонија