Sed nebulis andatus eram

Цртеж и слика

Категорија

2014

Година

70х90 см

Димензии

Слики во акрил кои го истражуваат просторот помеѓу состојбите на свесност и сон. Производ од слики кои лебдат во еден постојан сон на свесноста. Комбинирани се дводимензионални простори со фигури и места извадени од тетратки и патувања. Овој “протокол за патување” се смета за дневник. Но, без да се контролира текот на создавањето, освен да се прилагоди композицијата и отфрлат некои елементи за да биде читливо. Понатаму, овие мотиви од процесот, често се анализираат и се користат повторно во други техникисо цел да се добие географски увид и да се зачува интензитетот.

Гир
Штадхајм

Осло, Норвешка