Тишина, oсаменост, тајни и црви

Фотографија

Категорија

2015

Година

60х80 см

Димензии

Извадоци од еден реален, внатрешно нејасен, свет. Фотографските серии ја изразуваат длабочината на човечката рефлексија, способноста човекот да живее во секојдневните ситуации, и истовремено да постои во одделните, независни димензии на умот. Претставени се животни сценарија кои се однесуваат истовремено и на една внатрешна атмосфера, симултана на реалниот живот, но обете делејќи го времето и просторот – онаму каде што времето е проголтано, а просторот е нејасен. „Тишина, Осаменост, Тајни и Црви” станува едно вообичаено човечко искуство кое секој треба да го искуси интимно.

Ерика
Витале

Торино, Италија