Внатрешни траги

Фотографија

Категорија

2015

Година

100x70 cм

Димензии

Фотографијата има функција да го зачува ефемерниот момент од исчезнување, иако перформансот е спонтано одигран единствено за камерата. Истовремено, нејзиното тело евоцира спомени како псевдоприсуство и директна ознака на отсуство. Делото на Лазаревска умешно го доловува уникатниот момент на трансформација на сопственото искуство, токму преку нејзините танцовни движења и свесноста за идентитетот кој се менува.

Бојана Јанева-Шемова, историчар на уметност

Ана
Лазаревска

Скопје, Македонија