Заробена цикличност

Цртеж и слика

Категорија

2014

Година

60х90 см

Димензии

Женското тело, како главен субјект е централно поставено како ликовен принцип во загатките на овој психоаналитички ликовен труд. Спротивно од перцепцијата само како убаво, нежно, и лесно повредливо, тука врз женскиот акт се проектираат неколку епитети, односно се загатнуваат прашањата за еротиката, болката, казната и страдањето и нивните спротивни дуализми. Сите овие спротивставени точки на интерес ќе ги „препрочитам“ низ термините БДСМ (BDSM) и Шибари (Shibari). Како еротска практика, суб-култура или начин на живот. Најчесто извикувано како анормативно делување во општеството. Во овој сликарски труд застапена е репрезентација на една од сексуалните практики врзување со јаже како уметничка дисциплина.

Генц
Троли

, Македонија